Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker

Scènes voor papa en mama

do. 08 juni 2023 20:00

Aan mijn favorieten toevoegen

Een broer en zus komen met hun ouders bij elkaar in de stamkroeg van het gezin. Een plek vol herinneringen van toen ze kinderen waren. De plek waar de zus altijd opgesloten zat op de wc en de broer K3 nummers op de bar zong, maar vooral de plek waar ze samen altijd toneelstukjes speelden voor hun ouders en alle stamgasten.

Naarmate de twee ouder werden zijn ze elkaar steeds meer uit het oog verloren door ruzies en meningsverschillen. De gezonde broer-zus rivaliteit is omgeslagen tot een ongezond gevecht. Ze spreken elkaar alleen tijdens feestdagen en houden zich dan zoveel mogelijk in om het ‘gezellig te houden’.

Plotseling is de familie situatie drastisch veranderd: hun ouders hebben een week geleden aangekondigd te gaan scheiden. Ze spreken af in de stamkroeg om meer uitleg te krijgen over deze beslissing. Broer en zus hebben beiden hun eigen mening over de scheiding en terwijl ze wachten op hun ouders begint de rivaliteit weer op te borrelen.

Nu hun ouders gescheiden zijn hoeven ze zich niet meer in te houden want het gezin is toch al gebroken. Al vrij snel bereikt de ruzie een hoogtepunt en op dat moment merken ze allebei op dat alle stamgasten van het café naar ze kijken. De stamgasten veranderen in publiek, het café lijkt te transformeren naar een arena. De plek waar ze eindelijk kunnen uitvechten wie er vroeger altijd gelijk had. Wie was het slachtoffer en wie de agressor? Naar wie werd geluisterd en naar wie bleef ongehoord? Door middel van het spelen van verschillende scènes uit hun leven proberen ze het publiek aan hun zijde te krijgen. Ze willen eindelijk gehoord worden, maar zal dat lukken?

Over Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker
Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker zijn een nieuw makend spelers duo. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens de voorstelling ‘Filter’ van Theater Oostpool en Sonnevanck. Iris Bakker is afgestudeerd van Codarts Muziektheater (2020) en is sindsdien werkzaam in theater en tv/film (Fun Home, Zodiac, Nieuw Zeer). Sebastián Mrkvicka is afgestudeerd van toneelschool ArtEZ (2020) en is sindsdien ook werkzaam in het theater en tv/film (De Oerclub, Dirty Lines, Het Eenzame Westen)

Samen willen ze werk maken omtrent sociale onderwerpen waar ze zich veel mee bezighouden en waar, naar hun mening, meer over gesproken moet worden. Ze willen op tragikomische wijze het publiek prikkelen om samen de zoektocht te starten naar een open en eerlijk gesprek.

Credits
* Concept en Spel: Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker
* Eindregie: Anouk Beugels
* Artistieke Coaching: Derk Stenvers
* Foto: Derk Stenvers

www.instagram.com/sebaslouis
www.instagram.com/tisjegirlirisbakker/

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

A brother and sister meet with their parents at the family's regular pub. A place full of memories from when they were kids. The place where the sister was always locked in the toilet and the brother sang K3 songs on the bar, but especially the place where they always played theater plays together for their parents and all the regulars.

As the two grew older, they increasingly lost sight of each other through arguments and disagreements. The healthy brother-sister rivalry has turned into an unhealthy fight. They speak to each other only during holidays and then hold back as much as possible to "keep it cozy.

Suddenly, the family situation has changed dramatically: their parents announced a week ago that they are divorcing. They meet at the family pub to get more explanations about this decision. Brother and sister both have their own opinions about the divorce, and while they wait for their parents, rivalry begins to bubble up again.

Now that their parents are divorced they no longer need to hold back because the family is broken anyway. Pretty soon the feud reaches a climax and at that point they both notice that all the regulars at the cafe are looking at them. The regulars turn into an audience, the café seems to transform into an arena. The place where they can finally fight out who was always right before. Who was the victim and who is the aggressor? Who was listened to and who remained unheard? By playing different scenes from their lives, they try to get the audience on their side. They finally want to be heard, but will they succeed?

About Sebastian Mrkvicka and Iris Bakker
Sebastian Mrkvicka and Iris Bakker are a new duo. They got to know each other during Theater Oostpool and Sonnevanck's performance "Filter. Iris Bakker graduated from Codarts Muziektheater (2020) and has since worked in theater and TV/film (Fun Home, Zodiac, Nieuw Zeer). Sebastián Mrkvicka graduated from theater school ArtEZ (2020) and has also been working in theater and TV/film since then (The Primal Club, Dirty Lines, The Lonely West).

Together they want to make work about social issues that they are much concerned with and that, in their opinion, should be talked about more. In a tragicomic way they want to stimulate the public to start the search for an open and honest conversation together.

Credits
* Concept and Play: Sebastian Mrkvicka and Iris Bakker
* Stage direction: Anouk Beugels
* Artistic Coaching: Derk Stenvers
* Photo: Derk Stenvers

www.instagram.com/sebaslouis
www.instagram.com/tisjegirlirisbakker/

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

BEKIJK ALLE EVENEMENTEN VAN Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker

Gerelateerde voorstellingen

Ontdek het Festival .

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers