Karolien Wauters

Sweet and Source

zo. 11 juni 2023 15:00

Aan mijn favorieten toevoegen

Als kind groeide ik op in een internationaal gezin waar mijn taal niet altijd werd gesproken. Als je niet kunt communiceren, zoek je een andere gemeenschappelijke taal. Mijn interesse om te communiceren met de handen werd toen aangewakkerd door mijn tante die gebarentaal had geleerd. Vandaag de dag ben ik omringd door meerdere mensen die moeite hebben met hun gehoor. Tijdens mijn studie dans ontwikkelde ik mijn individuele bewegingsstijl en bij het leren over gebarentaal legde ik al snel de verbinding tussen deze twee verschillende werelden. Gesteund en geïnspireerd door beide, creëerde ik een solovoorstelling gebaseerd op een visuele communicatiestijl, omdat ik geloof dat iedereen toegang moet hebben tot taal en kunst.

Gebarentaal is een taal die gebaseerd is op vormen van de handen en uitdrukkingen van het gezicht. Hoewel we allemaal verschillende gebaren gebruiken op verschillende momenten, is er op de een of andere manier een gemeenschappelijke overeenkomst over handgebaren... of misschien toch niet? Tijdens deze solo speel ik met elementen van gebarentaal en mijn persoonlijke manier van bewegen, die bestaat uit urban, experimentele en hedendaagse dans.

In deze voorstelling onderzoek ik de vraag: is er een grens voor het menselijk brein om informatie te verwerken? En wat gebeurt er met het lichaam? Met behulp van mimiek, handgebaren, geluid en lichaamstaal zoek ik naar een universele taal tussen momenten van misinterpretatie, overbelasting en herhaling van informatie waarvan de bron nergens te vinden is. In onze maatschappij moet informatie via technologie altijd beter en zo snel mogelijk. Maar kunnen onze hersenen deze snelheid wel aan? En waar ligt de grens voor het menselijk lichaam?

Over Karolien Wauters
Karolien Wauters (24 jaar) is net afgestudeerd als uitvoerend danser, richting urban contemporary. Haar individuele bewegingstaal is gebaseerd op popping en experimentele dans. Vandaar dat ze de solo Sweet and Source maakte, gebaseerd op de nederlandse gebarentaal. Ze heeft deze solo gemaakt als afstudeerproject. Daarnaast werkt ze als danser bij Katja Heitmann Museum Motus Mori en Theater JES in Stuttgart. Ook choreografeert ze stukken voor Passerelle VZW. Ze presenteert op Delft Fringe Festival haar eerste solovoorstelling als danser en choreograaf.

Credits
* Extern oog: Jentel Schiettekatte
* Muziek: RyojiIkeda (Supercodex 04, Data.Triplex, Data.Microhelix)
* Foto: Jentel Schiettekatte

www.instagram.com/karolienwauters/

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

As a child I grew up in an international household where my language was not always spoken. Not being able to communicate, you find a different common language. My interest in communicating by hands was fueled by my aunt who had learned sign language and today I find myself surrounded by many people who have trouble hearing properly. During my studies in dance I developed my individual movement style and learning about sign language I quickly made the connection between these two different worlds. Supported and inspired by both, I created a solo performance based on a visual communication style, since I believe everyone should have access to language and art.

Sign language is a language based on forms of the hands and expressions of the face. Although we all use different signs in different moments, there is somehow a common agreement on hand gestures… or maybe not? During this solo I play with elements of sign language and my personal way of moving, which consists of popping, waving, experimental and contemporary dance.

In this performance I research the question, is there a limit for the human brain to process information? And what happens to the body? With the use of mimicry, hand gestures, sound and body language I search for a universal language in between moments of misinterpretation, overload and repetition from information where the source is nowhere to be found. In our society, information through technology always needs to be better, needs to improve and needs to be as fast as possible. But can our brain handle this speed? And where is the limit for the human body?

About Karolien Wauters
Karolien Wauters (age 24) just graduated as a performing dancer, majoring in urban contemporary. Her individual movement language is based on popping and experimental dance. Hence, she created the solo Sweet and Source, which is based on the dutch sign language. She created this solo as a graduation project. She also works as a dancer at Katja Heitmann Museum Motus Mori and Theater JES in Stuttgart. She also choreographed pieces for Passerelle VZW. She presents her first solo performance as a dancer and choreographer at Delft Fringe Festival.

Credits
* Outside eye: Jentel Schiettekatte
* Music: RyojiIkeda (Supercodex 04, Data.Triplex, Data.Microhelix)
* Photo: Jentel Schiettekatte

www.instagram.com/karolienwauters/

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

BEKIJK ALLE EVENEMENTEN VAN Karolien Wauters
Gerelateerde voorstellingen

Ontdek het Festival .

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers