De Beladen Parade

Wanneer je hart begint te bonken

zo. 04 juni 2023 15:00

Aan mijn favorieten toevoegen

Jip zit op zwemles en vandaag moet ze door het gat
Er is één probleem: ze durft niet.
Wat als het gat een grote draaikolk is? Wat als ze door het gat zwemt en voor altijd verdwijnt? Haar ouders en broertje nooit meer terugziet?
Het publiek duikt in Jips hoofd.
Ze ontmoet allemaal zwembadfiguren die haar dingen leren.
Kunnen de kinderen in het publiek helpen?
En durft Jip uiteindelijk wel door het gat?

In de voorstelling ‘Wanneer je hart begint te bonken’ gaat het over bang zijn en omgaan met grote emoties. Kinderen ervaren hun emoties vaak heel groots en er wordt snel naar een oplossing voor die gevoelens gezocht. Vanuit dat interessant gegeven heeft De Beladen Parade de voorstelling ‘Wanneer je hart begint te bonken’ gemaakt. Ze zijn in de belevingswereld van kinderen gedoken en ontdekten door hun ogen wat er gebeurt als je angst, spanning of zenuwen voelt. En vooral hoe kinderen hiermee omgaan.

Over De Beladen Parade
De Beladen Parade maakt theatervoorstellingen voor het eerlijkste publiek dat er is: kinderen. Ze werken vaak met muziek, beweging en sferische beelden. Altijd vanuit een thema dat in het leven van kinderen speelt en waar ze op school meestal niks over leren. We hopen zo een toevoeging te zijn om het huidige curriculum van basisscholen.

Met theater kun je thema’s aansnijden en kinderen uitdagen zich tot die thema’s te verhouden. De Beladen Parade doet dat op een eerlijke en humoristische manier en er is altijd interactie tijdens de voorstelling. De voorstellingen bieden een opening voor een gesprek tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen. Tijdens het maakproces gaat De Beladen Parade in gesprek met kinderen en verzamelen ze door middel van workshops materiaal voor hun voorstelling. Zo sluiten de voorstellingen aan bij de belevingswereld van de doelgroep.

Credits
* Spel en makers: Gijs van Eck, Tony Aloekoejana, Daan Tönis, Jesper van der Meer, Linde van Dorp en Isalinde Glerum
* Naar een idee van: De Beladen Parade
* Muziek: Gijs van Eck en Jesper van der Meer
* Vormgeving: Annika Leeuwenkuijl & Caya Emmelkamp
* Dramaturgie: Laura van Gurp
* Begeleiding: Vincent van Woerkom
* Eindregie: Marijn van der Jagt
* Foto: Caya Emmelkamp

www.instagram.com/debeladenparade

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—--

Jip is learning how to swim and today he has to go through the hole.
There's one problem: Jip is too scared.
What if the hole is a big whirlpool? What if she swims through the hole and disappears forever? Never see her parents and little brother again?
The audience dives into Jip's head.
She meets pool characters who teach her things.
Can the children in the audience help?
And does Jip eventually dare to go through the hole?

The performance ‘Wanneer je hart hard begint te bonken’ (When your heart starts pounding) is about being afraid and dealing with big emotions. Children often experience their emotions in a very big way and a solution to those feelings is quickly sought. From that interesting fact, De Beladen Parade created the performance ‘Wanneer je hart hard begint te bonken’. They delved into the experiences of children and discovered through their eyes what happens when you feel fear, tension or nerves. And especially how children deal with this.

About De Beladen Parade
De Beladen Parade creates theater performances for the fairest audience there is: children. They often work with music, movement and spherical images. Always from a theme that plays in children's lives and that they usually don't learn anything about at school. We hope to be an addition to the current curriculum of elementary school.

With theater you can broach themes and challenge children to relate to them. De Beladen Parade does that in an honest and humorous way and there is always interaction during the performance. The performances provide an opening for conversation among children and between children and adults. During the creative process, De Beladen Parade enters into conversation with children and collects material for their performances through workshops. In this way the performances connect with the experiential world of the target group.

Credits
* Players and producers: Gijs van Eck, Tony Aloekoejana, Daan Tönis, Jesper van der Meer, Linde van Dorp and Isalinde Glerum.
* Based on an idea of: De Beladen Parade
* Music: Gijs van Eck and Jesper van der Meer
* Design: Annika Leeuwenkuijl & Caya Emmelkamp
* Dramaturgy: Laura van Gurp
* Supervision: Vincent van Woerkom
* Stage direction: Marijn van der Jagt
* Photo: Caya Emmelkamp

www.instagram.com/debeladenparade

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

BEKIJK ALLE EVENEMENTEN VAN De Beladen Parade
Gerelateerde voorstellingen

Ontdek het Festival .

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers