Archief .

Kijk terug op al onze hoogtepunten.

19:00

Linde Lente Wagemakers

Time of my life

do. 01 juni 2023 19:00

Constant nieuwe prikkels, deadlines en verwachtingen. Al onze taken overlappen elkaar continu, waardoor het punt van afronding alsmaar verder weg lijkt te zijn. Het gevoel van oneindige mogelijkheden drijft ons naar paniekstoornissen en burn-outs toe. Aangespoord ongeduld, tegenover extreem perfectionisme. Kwantiteit én kwaliteit. ‘Time of my life’, een dansvoorstelling door Linde Wagemakers, biedt een spiegel. Bevind ik mij in deze snelkookpan? En kan het ook anders?

Gedurende deze hedendaagse dansvoorstelling van dertig minuten nemen de dansers Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker en Emelie Obernosterer je mee in een zoektocht naar een uitweg van dit patroon. Ze bevinden zich in een spiraal, waarbij ze vast komen te zitten in een beknellend momentum: de dood. Niet de dood als het einde van het fysieke lichaam, zoals deze meestal wordt benaderd, maar de dood van kleinere facetten van ons mentale zelf. In de wereld van 'Time of my life' voert het gevoel van onbehagen, ondanks façadegedrag, de ondertoon.

Laat je onderdompelen in een therapeutische reis, begeleid door de muzikale compositie van Clara Cozzolino, waar je niet enkel wordt meegenomen in de binnenwereld van de dansers maar ook in die van jouzelf.

Over Linde Lente Wagemakers
Linde Lente Wagemakers (24 jaar) is danseres, choreografe en dansdocente. Na het afronden van de opleiding Docent Dans aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is ze actief geweest als uitvoerend danseres. Onder andere bij de Poetic Disasters Club (jong ensemble van Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel), Nymphs door Niek Wagenaar, Twentysomething door het jonge makers collectief MAMM en als onderdeel van een researchproject begeleid door Anne Suurendonk bij Danstheater AYA. Daarnaast geeft ze les aan MBO- en HBO-opleidingen en aan de studio voor professionele dansers van de Henny Jurriëns Foundation.

Tijdens de opleiding ontdekte Linde een grote passie voor het makerschap, door het werken met klasgenoten en non-professionals. Kenmerkend in haar bewegingstaal is een organische flow waar de bewegingen menselijke beelden passeren. Ze maakt gebruik van herkenbare referentiekaders uit het dagelijks leven. Daarbij is muzikaliteit een belangrijk uitgangspunt in haar maakstijl. ‘Time of my life is Linde’s eerste productie met dansprofessionals.

Credits
* Dansers: Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker, Emelie Obernosterer en Linde Wagemakers (understudy Maxime Abbenheus)
* Componist: Clara Cozzolino, met live opnames door Luca Cozzolino, Pier Sante Falconi & Tim Vervenne
* Choreografie en productie: Linde Wagemakers
* Dramaturgie: Lisa van den Burg
* Licht ontwerp: Rodrigo Ribeiro
* Met dank aan: Niek Wagenaar en Manouk Roberts
* Mede mogelijk gemaakt door: Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Janivo Stichting en Olland Buisman Stichting
* Foto: Melissa Schriek

www.lindewagemakers.com
www.instagram.com/_lwdc

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-

Constantly new stimuli, deadlines and expectations. All our tasks constantly overlap, making the point of completion seem further and further away. The feeling of infinite possibilities drives us toward panic disorders and burnouts. Spurred impatience, versus extreme perfectionism. Quantity and quality. 'Time of my life', a dance performance by Linde Wagemakers, offers a mirror. Am I in this pressure cooker? And is there another way?

During this thirty-minute contemporary dance performance, dancers Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker and Emelie Obernosterer take you on a quest for a way out of this pattern. They find themselves in a spiral, getting stuck in an oppressive momentum: death. Not death as the end of the physical body, as it is usually approached, but the death of smaller facets of our mental selves. In the world of ‘Time of my life’, the sense of unease, despite façade behavior, is the overtones.

Immerse yourself in a therapeutic journey, accompanied by the musical composition of Clara Cozzolino, where you are taken not only into the inner world of the dancers but also into your own.

About Linde Lente Wagemakers
Linde Lente Wagemakers (24 years old) is a dancer, choreographer and dance teacher. After completing her dance teacher training at the Amsterdam School of the Arts, she has been active as a performing dancer. Among others with the Poetic Disasters Club (young ensemble of Club Guy & Roni and the Noord Nederlands Toneel), Nymphs by Niek Wagenaar, Twentysomething by the young makers collective MAMM and as part of a research project supervised by Anne Suurendonk at Danstheater AYA. She also teaches at MBO and HBO schools and at the studio for professional dancers of the Henny Jurriëns Foundation.

During her training, Linde discovered a great passion for being a maker, working with classmates and non-professionals. Characteristic in her movement language is an organic flow where the movements pass human images. She uses recognizable frames of reference from everyday life. Thereby, musicality is an important starting point in her creative style. Time of my life is Linde's first production with dance professionals.

Credits
* Dancers: Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker, Emelie Obernosterer en Linde Wagemakers (understudy Maxime Abbenheus)
* Composer: Clara Cozzolino, met live opnames door Luca Cozzolino, Pier Sante Falconi & Tim Vervenne
* Choreography and production: Linde Wagemakers
* Dramaturgy: Lisa van den Burg
* Lighting design: Rodrigo Ribeiro
* With thanks to: Niek Wagenaar and Manouk Roberts
* Made possible by: Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Janivo Stichting en Olland Buisman Stichting
* Photo: Melissa Schriek

www.lindewagemakers.com
www.instagram.com/_lwdc

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Alienated

Carry my segment

do. 01 juni 2023 20:00

In de dansvoorstelling ‘Carry my segment’, waarin ook circuselementen gebruikt worden, staat het lichaam centraal. De verschillende relaties tussen de lichamen komen in deze voorstellingen naar voren. Dit resulteert in een dynamisch en spannend spel van steunen en ondersteunen. Waarin er altijd een verbinding is tussen de twee lichamen, die ontstaat vanuit het principe waarbij de één niet zonder de ander kan.

Ons brein kan ons misleiden in hoe we de lichamen waarnemen: als mens, object, ding of deel van de ander. Dit is afhankelijk van onze persoonlijke belevingen en omstandigheden. Iedereen kijkt met een persoonlijke bril naar de wereld, hierdoor neemt iedereen dingen op een andere manier waar.

Normaal werkt Alienated met een danspartner die statisch en onbeweeglijk is, maar in ‘Carry my segment’ is de danspartner een mens, wat nieuwe en andere mogelijkheden meebrengt.

Over Alienated
De naam ‘Alienated’ is afgeleid van het woord ‘alien’, wat staat voor vervreemding. Vervreemding is kenmerkend voor het werk van Alienated waarin zij het lichaam in een andere context plaatsen, door te werken met objecten. Zij doen dit door dans met de techniek ‘objectmanipulatie’ te combineren. Objectmanipulatie is een techniek waarbij de performer een object gebruikt en omvormt om beelden en vormen te creëren. De samensmelting van deze twee kunstvormen, in combinatie met muziek en beeldende elementen maakt hun voorstellingen bijzonder intrigerend en interessant. Alienated ziet het object niet als een stilstaand decor, maar als een entiteit en danspartner. De connectie en relatie tussen het object en de performer is een van de belangrijke elementen in hun werk.

MakersLab
‘Carry my segment’ is onderdeel van het huidige onderzoek van Alienated, waarin ze het concept van objectmanipulatie op een andere manier benaderen. Dit keer door het object te vervangen door een levend, menselijk lichaam en de mogelijkheden hiermee te onderzoeken. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door: Delft Fringe Festival en Fonds Podiumkunsten. Vanuit het Delft Fringe MakersLab zijn we een ontwikkelingstraject gestart waarin Alienated zich verder wil ontwikkelen op zakelijk en artistiek vlak.

Credits
* Choreograaf: Kelly Vanneste
* Productieleider en zakelijk leider: Martijn Schipper
* Dansers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Foto: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-
In the dance performance 'Carry my segment', which also incorporates circus elements, the body takes center stage. The various relationships between the bodies are highlighted in this performance, resulting in a dynamic and exciting game of support and collaboration. There is always a connection between the two bodies, which arises from the principle that one cannot exist without the other.

Our brains can deceive us in how we perceive bodies; as humans, objects, things or parts of others. This depends on our personal experiences and circumstances. Everyone looks at the world through a personal lens, which is why everyone perceives things in a different way.

Normally, Alienated works with a dance partner which is static and immobile, but in 'Carry my segment', the dance partner is a human, which brings new and different possibilities.

'Carry my segment' is part of Alienated's current research, in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time, by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities that come with it. This research is made possible in part by: Delft fringe festival and Fonds Podiumkunsten. With their support Alienated started a development trajectory for their business and artistic development.

About Alienated
The name ‘Alienated’ is derived from the word ‘alien’, which means estrangement. Estrangement is a characteristic of Alienated's work, where they place the body in a different context by working with objects. They do this by combining dance with the technique of object manipulation. Object manipulation is a technique in which the performer uses and transforms an object to create images and shapes. The merging of these two art forms, along with music and visual elements, makes their performances particularly intriguing and interesting. Alienated does not see the object as a static set piece, but as an entity and dance partner. The connection and relationship between the object and the performer is one of the important elements in their work.

MakersLab
'Carry my segment' is part of Alienated's current research in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities with it. This research was made possible by: Delft Fringe Festival and Fonds Podiumkunsten. In the Delft Fringe MakersLab we started a development trajectory in which Alienated wants to develop further on a business and artistic level.

Credits
* Choreographer: Kelly Vanneste
* Production manager and business director: Martijn Schipper
* Dancers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Photo: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Linde Lente Wagemakers

Time of my life

do. 01 juni 2023 21:00

Constant nieuwe prikkels, deadlines en verwachtingen. Al onze taken overlappen elkaar continu, waardoor het punt van afronding alsmaar verder weg lijkt te zijn. Het gevoel van oneindige mogelijkheden drijft ons naar paniekstoornissen en burn-outs toe. Aangespoord ongeduld, tegenover extreem perfectionisme. Kwantiteit én kwaliteit. ‘Time of my life’, een dansvoorstelling door Linde Wagemakers, biedt een spiegel. Bevind ik mij in deze snelkookpan? En kan het ook anders?

Gedurende deze hedendaagse dansvoorstelling van dertig minuten nemen de dansers Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker en Emelie Obernosterer je mee in een zoektocht naar een uitweg van dit patroon. Ze bevinden zich in een spiraal, waarbij ze vast komen te zitten in een beknellend momentum: de dood. Niet de dood als het einde van het fysieke lichaam, zoals deze meestal wordt benaderd, maar de dood van kleinere facetten van ons mentale zelf. In de wereld van 'Time of my life' voert het gevoel van onbehagen, ondanks façadegedrag, de ondertoon.

Laat je onderdompelen in een therapeutische reis, begeleid door de muzikale compositie van Clara Cozzolino, waar je niet enkel wordt meegenomen in de binnenwereld van de dansers maar ook in die van jouzelf.

Over Linde Lente Wagemakers
Linde Lente Wagemakers (24 jaar) is danseres, choreografe en dansdocente. Na het afronden van de opleiding Docent Dans aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is ze actief geweest als uitvoerend danseres. Onder andere bij de Poetic Disasters Club (jong ensemble van Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel), Nymphs door Niek Wagenaar, Twentysomething door het jonge makers collectief MAMM en als onderdeel van een researchproject begeleid door Anne Suurendonk bij Danstheater AYA. Daarnaast geeft ze les aan MBO- en HBO-opleidingen en aan de studio voor professionele dansers van de Henny Jurriëns Foundation.

Tijdens de opleiding ontdekte Linde een grote passie voor het makerschap, door het werken met klasgenoten en non-professionals. Kenmerkend in haar bewegingstaal is een organische flow waar de bewegingen menselijke beelden passeren. Ze maakt gebruik van herkenbare referentiekaders uit het dagelijks leven. Daarbij is muzikaliteit een belangrijk uitgangspunt in haar maakstijl. ‘Time of my life is Linde’s eerste productie met dansprofessionals.

Credits
* Dansers: Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker, Emelie Obernosterer en Linde Wagemakers (understudy Maxime Abbenheus)
* Componist: Clara Cozzolino, met live opnames door Luca Cozzolino, Pier Sante Falconi & Tim Vervenne
* Choreografie en productie: Linde Wagemakers
* Dramaturgie: Lisa van den Burg
* Licht ontwerp: Rodrigo Ribeiro
* Met dank aan: Niek Wagenaar en Manouk Roberts
* Mede mogelijk gemaakt door: Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Janivo Stichting en Olland Buisman Stichting
* Foto: Melissa Schriek

www.lindewagemakers.com
www.instagram.com/_lwdc

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-

Constantly new stimuli, deadlines and expectations. All our tasks constantly overlap, making the point of completion seem further and further away. The feeling of infinite possibilities drives us toward panic disorders and burnouts. Spurred impatience, versus extreme perfectionism. Quantity and quality. 'Time of my life', a dance performance by Linde Wagemakers, offers a mirror. Am I in this pressure cooker? And is there another way?

During this thirty-minute contemporary dance performance, dancers Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker and Emelie Obernosterer take you on a quest for a way out of this pattern. They find themselves in a spiral, getting stuck in an oppressive momentum: death. Not death as the end of the physical body, as it is usually approached, but the death of smaller facets of our mental selves. In the world of ‘Time of my life’, the sense of unease, despite façade behavior, is the overtones.

Immerse yourself in a therapeutic journey, accompanied by the musical composition of Clara Cozzolino, where you are taken not only into the inner world of the dancers but also into your own.

About Linde Lente Wagemakers
Linde Lente Wagemakers (24 years old) is a dancer, choreographer and dance teacher. After completing her dance teacher training at the Amsterdam School of the Arts, she has been active as a performing dancer. Among others with the Poetic Disasters Club (young ensemble of Club Guy & Roni and the Noord Nederlands Toneel), Nymphs by Niek Wagenaar, Twentysomething by the young makers collective MAMM and as part of a research project supervised by Anne Suurendonk at Danstheater AYA. She also teaches at MBO and HBO schools and at the studio for professional dancers of the Henny Jurriëns Foundation.

During her training, Linde discovered a great passion for being a maker, working with classmates and non-professionals. Characteristic in her movement language is an organic flow where the movements pass human images. She uses recognizable frames of reference from everyday life. Thereby, musicality is an important starting point in her creative style. Time of my life is Linde's first production with dance professionals.

Credits
* Dancers: Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker, Emelie Obernosterer en Linde Wagemakers (understudy Maxime Abbenheus)
* Composer: Clara Cozzolino, met live opnames door Luca Cozzolino, Pier Sante Falconi & Tim Vervenne
* Choreography and production: Linde Wagemakers
* Dramaturgy: Lisa van den Burg
* Lighting design: Rodrigo Ribeiro
* With thanks to: Niek Wagenaar and Manouk Roberts
* Made possible by: Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Janivo Stichting en Olland Buisman Stichting
* Photo: Melissa Schriek

www.lindewagemakers.com
www.instagram.com/_lwdc

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

22:00

Alienated

Carry my segment

do. 01 juni 2023 22:00

In de dansvoorstelling ‘Carry my segment’, waarin ook circuselementen gebruikt worden, staat het lichaam centraal. De verschillende relaties tussen de lichamen komen in deze voorstellingen naar voren. Dit resulteert in een dynamisch en spannend spel van steunen en ondersteunen. Waarin er altijd een verbinding is tussen de twee lichamen, die ontstaat vanuit het principe waarbij de één niet zonder de ander kan.

Ons brein kan ons misleiden in hoe we de lichamen waarnemen: als mens, object, ding of deel van de ander. Dit is afhankelijk van onze persoonlijke belevingen en omstandigheden. Iedereen kijkt met een persoonlijke bril naar de wereld, hierdoor neemt iedereen dingen op een andere manier waar.

Normaal werkt Alienated met een danspartner die statisch en onbeweeglijk is, maar in ‘Carry my segment’ is de danspartner een mens, wat nieuwe en andere mogelijkheden meebrengt.

Over Alienated
De naam ‘Alienated’ is afgeleid van het woord ‘alien’, wat staat voor vervreemding. Vervreemding is kenmerkend voor het werk van Alienated waarin zij het lichaam in een andere context plaatsen, door te werken met objecten. Zij doen dit door dans met de techniek ‘objectmanipulatie’ te combineren. Objectmanipulatie is een techniek waarbij de performer een object gebruikt en omvormt om beelden en vormen te creëren. De samensmelting van deze twee kunstvormen, in combinatie met muziek en beeldende elementen maakt hun voorstellingen bijzonder intrigerend en interessant. Alienated ziet het object niet als een stilstaand decor, maar als een entiteit en danspartner. De connectie en relatie tussen het object en de performer is een van de belangrijke elementen in hun werk.

MakersLab
‘Carry my segment’ is onderdeel van het huidige onderzoek van Alienated, waarin ze het concept van objectmanipulatie op een andere manier benaderen. Dit keer door het object te vervangen door een levend, menselijk lichaam en de mogelijkheden hiermee te onderzoeken. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door: Delft Fringe Festival en Fonds Podiumkunsten. Vanuit het Delft Fringe MakersLab zijn we een ontwikkelingstraject gestart waarin Alienated zich verder wil ontwikkelen op zakelijk en artistiek vlak.

Credits
* Choreograaf: Kelly Vanneste
* Productieleider en zakelijk leider: Martijn Schipper
* Dansers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Foto: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-
In the dance performance 'Carry my segment', which also incorporates circus elements, the body takes center stage. The various relationships between the bodies are highlighted in this performance, resulting in a dynamic and exciting game of support and collaboration. There is always a connection between the two bodies, which arises from the principle that one cannot exist without the other.

Our brains can deceive us in how we perceive bodies; as humans, objects, things or parts of others. This depends on our personal experiences and circumstances. Everyone looks at the world through a personal lens, which is why everyone perceives things in a different way.

Normally, Alienated works with a dance partner which is static and immobile, but in 'Carry my segment', the dance partner is a human, which brings new and different possibilities.

'Carry my segment' is part of Alienated's current research, in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time, by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities that come with it. This research is made possible in part by: Delft fringe festival and Fonds Podiumkunsten. With their support Alienated started a development trajectory for their business and artistic development.

About Alienated
The name ‘Alienated’ is derived from the word ‘alien’, which means estrangement. Estrangement is a characteristic of Alienated's work, where they place the body in a different context by working with objects. They do this by combining dance with the technique of object manipulation. Object manipulation is a technique in which the performer uses and transforms an object to create images and shapes. The merging of these two art forms, along with music and visual elements, makes their performances particularly intriguing and interesting. Alienated does not see the object as a static set piece, but as an entity and dance partner. The connection and relationship between the object and the performer is one of the important elements in their work.

MakersLab
'Carry my segment' is part of Alienated's current research in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities with it. This research was made possible by: Delft Fringe Festival and Fonds Podiumkunsten. In the Delft Fringe MakersLab we started a development trajectory in which Alienated wants to develop further on a business and artistic level.

Credits
* Choreographer: Kelly Vanneste
* Production manager and business director: Martijn Schipper
* Dancers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Photo: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Mirjam Ravier

Uncanny Valley

vr. 02 juni 2023 19:00

‘Uncanny Valley' is een dansvoorstelling die de complexiteit van de menselijke identiteit verkent. Door middel van hiphop dans maakt Mirjam Ravier een diepgaande solovoorstelling die de paradox van het menselijk bestaan tastbaar maakt. Met behulp van dans, stof en licht transformeert ze het lichaam op een manier die zowel boeiend als verontrustend is.

Vlakbij jou als toeschouwer, stelt ze de behoefte aan consistentie, eenheid en duidelijkheid in de manier waarop we onszelf aan de buitenwereld tonen ter discussie. Ze toont openlijk de tegenstrijdigheden en onhandige impulsen van de menselijke natuur en nodigt je misschien zelfs uit deze te vieren.

Net als zand dat door je vingers glipt, of een vervagende gedachte in je achterhoofd, krijg je misschien maar een glimp te zien van wat het werkelijk betekent om mens te zijn. Mirjam Ravier streeft ernaar om de vele lagen van gedachten, gevoelens en impulsen waaruit ons leven bestaat te laten zien.

Al met al is 'Uncanny Valley' een visueel verbluffende voorstelling die je uitdaagt om de rommeligheid van de gedeelde menselijke ervaring te overdenken en te omarmen.

Over Mirjam Ravier
Mirjam is een freestyle danseres en choreografe, voornamelijk gericht op het creëren van dansstukken die zich afspelen tussen toeschouwers of in nauw contact met toeschouwers. Nieuwsgierigheid en oprechtheid zijn sleutelbegrippen in haar kunst en leven. Met een abstracte benadering van hiphop zet ze ervaringen en gedachten om in betekenisvolle expressie.

Mirjam heeft in 2019 haar studie hiphop stijlen aan De Dansopleiding in Utrecht afgerond. Ze danste in 2020 in een productie van dancetheater AYA ('Tuimel en Bounce'), maakte zowel in 2020 als in 2022 een solo- en groepschoreografie voor het Café Theater Festival en trad onlangs op tijdens de Nederlandse Dansdagen in Maastricht.

Credits
* Choreograaf en danser: Mirjam Ravier
* Kleding: Mirjam Ravier
* Foto: Laure Ravier

www.mirjamravier.site
www.instagram.com/mirjamravier

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

*Taal: (bijna) geen gesproken taal *

—--

‘Uncanny Valley’ is a dance performance that explores the complexity of human identity. Through hiphop dance, Mirjam Ravier crafts a profound solo performance that makes the paradox of human existence tangible. Using dance, fabric, and lighting, she transforms the body in ways that are both captivating and unsettling.

Intimately close to you as a spectator, she questions the need for consistency, unity and clarity in how we show ourselves to the outside world. Instead, she openly shows the contradictions and awkward impulses of human nature and perhaps even invites you to celebrate them.

Just like sand slipping through your fingers, or a fading thought in the back of your head, you may only ever get a glimpse of what it truly means to be human. Similarly, Mirjam Ravier strives to show the many layers of thought, feeling and impulse that make up our lives.

Overall, ‘Uncanny Valley’ is a visually stunning performance that challenges you to contemplate and embrace the messiness of shared human experience.

About Mirjam Ravier
Mirjam is a freestyle dancer and choreographer, mainly focused on creating dance pieces that take place in between spectators or in close contact with spectators. Curiosity and sincerity are key concepts in her art and life. With an abstract approach to hiphop, she transforms experience and thoughts into meaningful expression.

Mirjam finished my her studies in hiphop styles at De Dansopleiding in Utrecht in 2019. She danced in a 2020 production by dancetheatre AYA (‘Tuimel en Bounce’), created a solo and group choreography for the Cafe Theatre Festival in both 2020 and 2022 and recently performed at the Nederlandse Dansdagen in Maastricht.

Credits
* Choreographer and dancer: Mirjam Ravier
* Costumes: Mirjam Ravier
* Photo: Laure Ravier

www.mirjamravier.site
www.instagram.com/mirjamravier

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Alienated

Carry my segment

vr. 02 juni 2023 20:00

In de dansvoorstelling ‘Carry my segment’, waarin ook circuselementen gebruikt worden, staat het lichaam centraal. De verschillende relaties tussen de lichamen komen in deze voorstellingen naar voren. Dit resulteert in een dynamisch en spannend spel van steunen en ondersteunen. Waarin er altijd een verbinding is tussen de twee lichamen, die ontstaat vanuit het principe waarbij de één niet zonder de ander kan.

Ons brein kan ons misleiden in hoe we de lichamen waarnemen: als mens, object, ding of deel van de ander. Dit is afhankelijk van onze persoonlijke belevingen en omstandigheden. Iedereen kijkt met een persoonlijke bril naar de wereld, hierdoor neemt iedereen dingen op een andere manier waar.

Normaal werkt Alienated met een danspartner die statisch en onbeweeglijk is, maar in ‘Carry my segment’ is de danspartner een mens, wat nieuwe en andere mogelijkheden meebrengt.

Over Alienated
De naam ‘Alienated’ is afgeleid van het woord ‘alien’, wat staat voor vervreemding. Vervreemding is kenmerkend voor het werk van Alienated waarin zij het lichaam in een andere context plaatsen, door te werken met objecten. Zij doen dit door dans met de techniek ‘objectmanipulatie’ te combineren. Objectmanipulatie is een techniek waarbij de performer een object gebruikt en omvormt om beelden en vormen te creëren. De samensmelting van deze twee kunstvormen, in combinatie met muziek en beeldende elementen maakt hun voorstellingen bijzonder intrigerend en interessant. Alienated ziet het object niet als een stilstaand decor, maar als een entiteit en danspartner. De connectie en relatie tussen het object en de performer is een van de belangrijke elementen in hun werk.

MakersLab
‘Carry my segment’ is onderdeel van het huidige onderzoek van Alienated, waarin ze het concept van objectmanipulatie op een andere manier benaderen. Dit keer door het object te vervangen door een levend, menselijk lichaam en de mogelijkheden hiermee te onderzoeken. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door: Delft Fringe Festival en Fonds Podiumkunsten. Vanuit het Delft Fringe MakersLab zijn we een ontwikkelingstraject gestart waarin Alienated zich verder wil ontwikkelen op zakelijk en artistiek vlak.

Credits
* Choreograaf: Kelly Vanneste
* Productieleider en zakelijk leider: Martijn Schipper
* Dansers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Foto: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-
In the dance performance 'Carry my segment', which also incorporates circus elements, the body takes center stage. The various relationships between the bodies are highlighted in this performance, resulting in a dynamic and exciting game of support and collaboration. There is always a connection between the two bodies, which arises from the principle that one cannot exist without the other.

Our brains can deceive us in how we perceive bodies; as humans, objects, things or parts of others. This depends on our personal experiences and circumstances. Everyone looks at the world through a personal lens, which is why everyone perceives things in a different way.

Normally, Alienated works with a dance partner which is static and immobile, but in 'Carry my segment', the dance partner is a human, which brings new and different possibilities.

'Carry my segment' is part of Alienated's current research, in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time, by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities that come with it. This research is made possible in part by: Delft fringe festival and Fonds Podiumkunsten. With their support Alienated started a development trajectory for their business and artistic development.

About Alienated
The name ‘Alienated’ is derived from the word ‘alien’, which means estrangement. Estrangement is a characteristic of Alienated's work, where they place the body in a different context by working with objects. They do this by combining dance with the technique of object manipulation. Object manipulation is a technique in which the performer uses and transforms an object to create images and shapes. The merging of these two art forms, along with music and visual elements, makes their performances particularly intriguing and interesting. Alienated does not see the object as a static set piece, but as an entity and dance partner. The connection and relationship between the object and the performer is one of the important elements in their work.

MakersLab
'Carry my segment' is part of Alienated's current research in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities with it. This research was made possible by: Delft Fringe Festival and Fonds Podiumkunsten. In the Delft Fringe MakersLab we started a development trajectory in which Alienated wants to develop further on a business and artistic level.

Credits
* Choreographer: Kelly Vanneste
* Production manager and business director: Martijn Schipper
* Dancers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Photo: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

20:00

Linde Lente Wagemakers

Time of my life

vr. 02 juni 2023 20:00

Constant nieuwe prikkels, deadlines en verwachtingen. Al onze taken overlappen elkaar continu, waardoor het punt van afronding alsmaar verder weg lijkt te zijn. Het gevoel van oneindige mogelijkheden drijft ons naar paniekstoornissen en burn-outs toe. Aangespoord ongeduld, tegenover extreem perfectionisme. Kwantiteit én kwaliteit. ‘Time of my life’, een dansvoorstelling door Linde Wagemakers, biedt een spiegel. Bevind ik mij in deze snelkookpan? En kan het ook anders?

Gedurende deze hedendaagse dansvoorstelling van dertig minuten nemen de dansers Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker en Emelie Obernosterer je mee in een zoektocht naar een uitweg van dit patroon. Ze bevinden zich in een spiraal, waarbij ze vast komen te zitten in een beknellend momentum: de dood. Niet de dood als het einde van het fysieke lichaam, zoals deze meestal wordt benaderd, maar de dood van kleinere facetten van ons mentale zelf. In de wereld van 'Time of my life' voert het gevoel van onbehagen, ondanks façadegedrag, de ondertoon.

Laat je onderdompelen in een therapeutische reis, begeleid door de muzikale compositie van Clara Cozzolino, waar je niet enkel wordt meegenomen in de binnenwereld van de dansers maar ook in die van jouzelf.

Over Linde Lente Wagemakers
Linde Lente Wagemakers (24 jaar) is danseres, choreografe en dansdocente. Na het afronden van de opleiding Docent Dans aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is ze actief geweest als uitvoerend danseres. Onder andere bij de Poetic Disasters Club (jong ensemble van Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel), Nymphs door Niek Wagenaar, Twentysomething door het jonge makers collectief MAMM en als onderdeel van een researchproject begeleid door Anne Suurendonk bij Danstheater AYA. Daarnaast geeft ze les aan MBO- en HBO-opleidingen en aan de studio voor professionele dansers van de Henny Jurriëns Foundation.

Tijdens de opleiding ontdekte Linde een grote passie voor het makerschap, door het werken met klasgenoten en non-professionals. Kenmerkend in haar bewegingstaal is een organische flow waar de bewegingen menselijke beelden passeren. Ze maakt gebruik van herkenbare referentiekaders uit het dagelijks leven. Daarbij is muzikaliteit een belangrijk uitgangspunt in haar maakstijl. ‘Time of my life is Linde’s eerste productie met dansprofessionals.

Credits
* Dansers: Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker, Emelie Obernosterer en Linde Wagemakers (understudy Maxime Abbenheus)
* Componist: Clara Cozzolino, met live opnames door Luca Cozzolino, Pier Sante Falconi & Tim Vervenne
* Choreografie en productie: Linde Wagemakers
* Dramaturgie: Lisa van den Burg
* Licht ontwerp: Rodrigo Ribeiro
* Met dank aan: Niek Wagenaar en Manouk Roberts
* Mede mogelijk gemaakt door: Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Janivo Stichting en Olland Buisman Stichting
* Foto: Melissa Schriek

www.lindewagemakers.com
www.instagram.com/_lwdc

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-

Constantly new stimuli, deadlines and expectations. All our tasks constantly overlap, making the point of completion seem further and further away. The feeling of infinite possibilities drives us toward panic disorders and burnouts. Spurred impatience, versus extreme perfectionism. Quantity and quality. 'Time of my life', a dance performance by Linde Wagemakers, offers a mirror. Am I in this pressure cooker? And is there another way?

During this thirty-minute contemporary dance performance, dancers Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker and Emelie Obernosterer take you on a quest for a way out of this pattern. They find themselves in a spiral, getting stuck in an oppressive momentum: death. Not death as the end of the physical body, as it is usually approached, but the death of smaller facets of our mental selves. In the world of ‘Time of my life’, the sense of unease, despite façade behavior, is the overtones.

Immerse yourself in a therapeutic journey, accompanied by the musical composition of Clara Cozzolino, where you are taken not only into the inner world of the dancers but also into your own.

About Linde Lente Wagemakers
Linde Lente Wagemakers (24 years old) is a dancer, choreographer and dance teacher. After completing her dance teacher training at the Amsterdam School of the Arts, she has been active as a performing dancer. Among others with the Poetic Disasters Club (young ensemble of Club Guy & Roni and the Noord Nederlands Toneel), Nymphs by Niek Wagenaar, Twentysomething by the young makers collective MAMM and as part of a research project supervised by Anne Suurendonk at Danstheater AYA. She also teaches at MBO and HBO schools and at the studio for professional dancers of the Henny Jurriëns Foundation.

During her training, Linde discovered a great passion for being a maker, working with classmates and non-professionals. Characteristic in her movement language is an organic flow where the movements pass human images. She uses recognizable frames of reference from everyday life. Thereby, musicality is an important starting point in her creative style. Time of my life is Linde's first production with dance professionals.

Credits
* Dancers: Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker, Emelie Obernosterer en Linde Wagemakers (understudy Maxime Abbenheus)
* Composer: Clara Cozzolino, met live opnames door Luca Cozzolino, Pier Sante Falconi & Tim Vervenne
* Choreography and production: Linde Wagemakers
* Dramaturgy: Lisa van den Burg
* Lighting design: Rodrigo Ribeiro
* With thanks to: Niek Wagenaar and Manouk Roberts
* Made possible by: Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Janivo Stichting en Olland Buisman Stichting
* Photo: Melissa Schriek

www.lindewagemakers.com
www.instagram.com/_lwdc

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Mirjam Ravier

Uncanny Valley

vr. 02 juni 2023 21:00

‘Uncanny Valley' is een dansvoorstelling die de complexiteit van de menselijke identiteit verkent. Door middel van hiphop dans maakt Mirjam Ravier een diepgaande solovoorstelling die de paradox van het menselijk bestaan tastbaar maakt. Met behulp van dans, stof en licht transformeert ze het lichaam op een manier die zowel boeiend als verontrustend is.

Vlakbij jou als toeschouwer, stelt ze de behoefte aan consistentie, eenheid en duidelijkheid in de manier waarop we onszelf aan de buitenwereld tonen ter discussie. Ze toont openlijk de tegenstrijdigheden en onhandige impulsen van de menselijke natuur en nodigt je misschien zelfs uit deze te vieren.

Net als zand dat door je vingers glipt, of een vervagende gedachte in je achterhoofd, krijg je misschien maar een glimp te zien van wat het werkelijk betekent om mens te zijn. Mirjam Ravier streeft ernaar om de vele lagen van gedachten, gevoelens en impulsen waaruit ons leven bestaat te laten zien.

Al met al is 'Uncanny Valley' een visueel verbluffende voorstelling die je uitdaagt om de rommeligheid van de gedeelde menselijke ervaring te overdenken en te omarmen.

Over Mirjam Ravier
Mirjam is een freestyle danseres en choreografe, voornamelijk gericht op het creëren van dansstukken die zich afspelen tussen toeschouwers of in nauw contact met toeschouwers. Nieuwsgierigheid en oprechtheid zijn sleutelbegrippen in haar kunst en leven. Met een abstracte benadering van hiphop zet ze ervaringen en gedachten om in betekenisvolle expressie.

Mirjam heeft in 2019 haar studie hiphop stijlen aan De Dansopleiding in Utrecht afgerond. Ze danste in 2020 in een productie van dancetheater AYA ('Tuimel en Bounce'), maakte zowel in 2020 als in 2022 een solo- en groepschoreografie voor het Café Theater Festival en trad onlangs op tijdens de Nederlandse Dansdagen in Maastricht.

Credits
* Choreograaf en danser: Mirjam Ravier
* Kleding: Mirjam Ravier
* Foto: Laure Ravier

www.mirjamravier.site
www.instagram.com/mirjamravier

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

*Taal: (bijna) geen gesproken taal *

—--

‘Uncanny Valley’ is a dance performance that explores the complexity of human identity. Through hiphop dance, Mirjam Ravier crafts a profound solo performance that makes the paradox of human existence tangible. Using dance, fabric, and lighting, she transforms the body in ways that are both captivating and unsettling.

Intimately close to you as a spectator, she questions the need for consistency, unity and clarity in how we show ourselves to the outside world. Instead, she openly shows the contradictions and awkward impulses of human nature and perhaps even invites you to celebrate them.

Just like sand slipping through your fingers, or a fading thought in the back of your head, you may only ever get a glimpse of what it truly means to be human. Similarly, Mirjam Ravier strives to show the many layers of thought, feeling and impulse that make up our lives.

Overall, ‘Uncanny Valley’ is a visually stunning performance that challenges you to contemplate and embrace the messiness of shared human experience.

About Mirjam Ravier
Mirjam is a freestyle dancer and choreographer, mainly focused on creating dance pieces that take place in between spectators or in close contact with spectators. Curiosity and sincerity are key concepts in her art and life. With an abstract approach to hiphop, she transforms experience and thoughts into meaningful expression.

Mirjam finished my her studies in hiphop styles at De Dansopleiding in Utrecht in 2019. She danced in a 2020 production by dancetheatre AYA (‘Tuimel en Bounce’), created a solo and group choreography for the Cafe Theatre Festival in both 2020 and 2022 and recently performed at the Nederlandse Dansdagen in Maastricht.

Credits
* Choreographer and dancer: Mirjam Ravier
* Costumes: Mirjam Ravier
* Photo: Laure Ravier

www.mirjamravier.site
www.instagram.com/mirjamravier

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Alienated

Carry my segment

vr. 02 juni 2023 22:00

In de dansvoorstelling ‘Carry my segment’, waarin ook circuselementen gebruikt worden, staat het lichaam centraal. De verschillende relaties tussen de lichamen komen in deze voorstellingen naar voren. Dit resulteert in een dynamisch en spannend spel van steunen en ondersteunen. Waarin er altijd een verbinding is tussen de twee lichamen, die ontstaat vanuit het principe waarbij de één niet zonder de ander kan.

Ons brein kan ons misleiden in hoe we de lichamen waarnemen: als mens, object, ding of deel van de ander. Dit is afhankelijk van onze persoonlijke belevingen en omstandigheden. Iedereen kijkt met een persoonlijke bril naar de wereld, hierdoor neemt iedereen dingen op een andere manier waar.

Normaal werkt Alienated met een danspartner die statisch en onbeweeglijk is, maar in ‘Carry my segment’ is de danspartner een mens, wat nieuwe en andere mogelijkheden meebrengt.

Over Alienated
De naam ‘Alienated’ is afgeleid van het woord ‘alien’, wat staat voor vervreemding. Vervreemding is kenmerkend voor het werk van Alienated waarin zij het lichaam in een andere context plaatsen, door te werken met objecten. Zij doen dit door dans met de techniek ‘objectmanipulatie’ te combineren. Objectmanipulatie is een techniek waarbij de performer een object gebruikt en omvormt om beelden en vormen te creëren. De samensmelting van deze twee kunstvormen, in combinatie met muziek en beeldende elementen maakt hun voorstellingen bijzonder intrigerend en interessant. Alienated ziet het object niet als een stilstaand decor, maar als een entiteit en danspartner. De connectie en relatie tussen het object en de performer is een van de belangrijke elementen in hun werk.

MakersLab
‘Carry my segment’ is onderdeel van het huidige onderzoek van Alienated, waarin ze het concept van objectmanipulatie op een andere manier benaderen. Dit keer door het object te vervangen door een levend, menselijk lichaam en de mogelijkheden hiermee te onderzoeken. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door: Delft Fringe Festival en Fonds Podiumkunsten. Vanuit het Delft Fringe MakersLab zijn we een ontwikkelingstraject gestart waarin Alienated zich verder wil ontwikkelen op zakelijk en artistiek vlak.

Credits
* Choreograaf: Kelly Vanneste
* Productieleider en zakelijk leider: Martijn Schipper
* Dansers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Foto: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-
In the dance performance 'Carry my segment', which also incorporates circus elements, the body takes center stage. The various relationships between the bodies are highlighted in this performance, resulting in a dynamic and exciting game of support and collaboration. There is always a connection between the two bodies, which arises from the principle that one cannot exist without the other.

Our brains can deceive us in how we perceive bodies; as humans, objects, things or parts of others. This depends on our personal experiences and circumstances. Everyone looks at the world through a personal lens, which is why everyone perceives things in a different way.

Normally, Alienated works with a dance partner which is static and immobile, but in 'Carry my segment', the dance partner is a human, which brings new and different possibilities.

'Carry my segment' is part of Alienated's current research, in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time, by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities that come with it. This research is made possible in part by: Delft fringe festival and Fonds Podiumkunsten. With their support Alienated started a development trajectory for their business and artistic development.

About Alienated
The name ‘Alienated’ is derived from the word ‘alien’, which means estrangement. Estrangement is a characteristic of Alienated's work, where they place the body in a different context by working with objects. They do this by combining dance with the technique of object manipulation. Object manipulation is a technique in which the performer uses and transforms an object to create images and shapes. The merging of these two art forms, along with music and visual elements, makes their performances particularly intriguing and interesting. Alienated does not see the object as a static set piece, but as an entity and dance partner. The connection and relationship between the object and the performer is one of the important elements in their work.

MakersLab
'Carry my segment' is part of Alienated's current research in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities with it. This research was made possible by: Delft Fringe Festival and Fonds Podiumkunsten. In the Delft Fringe MakersLab we started a development trajectory in which Alienated wants to develop further on a business and artistic level.

Credits
* Choreographer: Kelly Vanneste
* Production manager and business director: Martijn Schipper
* Dancers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Photo: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

22:00

Linde Lente Wagemakers

Time of my life

vr. 02 juni 2023 22:00

Constant nieuwe prikkels, deadlines en verwachtingen. Al onze taken overlappen elkaar continu, waardoor het punt van afronding alsmaar verder weg lijkt te zijn. Het gevoel van oneindige mogelijkheden drijft ons naar paniekstoornissen en burn-outs toe. Aangespoord ongeduld, tegenover extreem perfectionisme. Kwantiteit én kwaliteit. ‘Time of my life’, een dansvoorstelling door Linde Wagemakers, biedt een spiegel. Bevind ik mij in deze snelkookpan? En kan het ook anders?

Gedurende deze hedendaagse dansvoorstelling van dertig minuten nemen de dansers Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker en Emelie Obernosterer je mee in een zoektocht naar een uitweg van dit patroon. Ze bevinden zich in een spiraal, waarbij ze vast komen te zitten in een beknellend momentum: de dood. Niet de dood als het einde van het fysieke lichaam, zoals deze meestal wordt benaderd, maar de dood van kleinere facetten van ons mentale zelf. In de wereld van 'Time of my life' voert het gevoel van onbehagen, ondanks façadegedrag, de ondertoon.

Laat je onderdompelen in een therapeutische reis, begeleid door de muzikale compositie van Clara Cozzolino, waar je niet enkel wordt meegenomen in de binnenwereld van de dansers maar ook in die van jouzelf.

Over Linde Lente Wagemakers
Linde Lente Wagemakers (24 jaar) is danseres, choreografe en dansdocente. Na het afronden van de opleiding Docent Dans aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is ze actief geweest als uitvoerend danseres. Onder andere bij de Poetic Disasters Club (jong ensemble van Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel), Nymphs door Niek Wagenaar, Twentysomething door het jonge makers collectief MAMM en als onderdeel van een researchproject begeleid door Anne Suurendonk bij Danstheater AYA. Daarnaast geeft ze les aan MBO- en HBO-opleidingen en aan de studio voor professionele dansers van de Henny Jurriëns Foundation.

Tijdens de opleiding ontdekte Linde een grote passie voor het makerschap, door het werken met klasgenoten en non-professionals. Kenmerkend in haar bewegingstaal is een organische flow waar de bewegingen menselijke beelden passeren. Ze maakt gebruik van herkenbare referentiekaders uit het dagelijks leven. Daarbij is muzikaliteit een belangrijk uitgangspunt in haar maakstijl. ‘Time of my life is Linde’s eerste productie met dansprofessionals.

Credits
* Dansers: Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker, Emelie Obernosterer en Linde Wagemakers (understudy Maxime Abbenheus)
* Componist: Clara Cozzolino, met live opnames door Luca Cozzolino, Pier Sante Falconi & Tim Vervenne
* Choreografie en productie: Linde Wagemakers
* Dramaturgie: Lisa van den Burg
* Licht ontwerp: Rodrigo Ribeiro
* Met dank aan: Niek Wagenaar en Manouk Roberts
* Mede mogelijk gemaakt door: Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Janivo Stichting en Olland Buisman Stichting
* Foto: Melissa Schriek

www.lindewagemakers.com
www.instagram.com/_lwdc

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-

Constantly new stimuli, deadlines and expectations. All our tasks constantly overlap, making the point of completion seem further and further away. The feeling of infinite possibilities drives us toward panic disorders and burnouts. Spurred impatience, versus extreme perfectionism. Quantity and quality. 'Time of my life', a dance performance by Linde Wagemakers, offers a mirror. Am I in this pressure cooker? And is there another way?

During this thirty-minute contemporary dance performance, dancers Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker and Emelie Obernosterer take you on a quest for a way out of this pattern. They find themselves in a spiral, getting stuck in an oppressive momentum: death. Not death as the end of the physical body, as it is usually approached, but the death of smaller facets of our mental selves. In the world of ‘Time of my life’, the sense of unease, despite façade behavior, is the overtones.

Immerse yourself in a therapeutic journey, accompanied by the musical composition of Clara Cozzolino, where you are taken not only into the inner world of the dancers but also into your own.

About Linde Lente Wagemakers
Linde Lente Wagemakers (24 years old) is a dancer, choreographer and dance teacher. After completing her dance teacher training at the Amsterdam School of the Arts, she has been active as a performing dancer. Among others with the Poetic Disasters Club (young ensemble of Club Guy & Roni and the Noord Nederlands Toneel), Nymphs by Niek Wagenaar, Twentysomething by the young makers collective MAMM and as part of a research project supervised by Anne Suurendonk at Danstheater AYA. She also teaches at MBO and HBO schools and at the studio for professional dancers of the Henny Jurriëns Foundation.

During her training, Linde discovered a great passion for being a maker, working with classmates and non-professionals. Characteristic in her movement language is an organic flow where the movements pass human images. She uses recognizable frames of reference from everyday life. Thereby, musicality is an important starting point in her creative style. Time of my life is Linde's first production with dance professionals.

Credits
* Dancers: Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker, Emelie Obernosterer en Linde Wagemakers (understudy Maxime Abbenheus)
* Composer: Clara Cozzolino, met live opnames door Luca Cozzolino, Pier Sante Falconi & Tim Vervenne
* Choreography and production: Linde Wagemakers
* Dramaturgy: Lisa van den Burg
* Lighting design: Rodrigo Ribeiro
* With thanks to: Niek Wagenaar and Manouk Roberts
* Made possible by: Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Janivo Stichting en Olland Buisman Stichting
* Photo: Melissa Schriek

www.lindewagemakers.com
www.instagram.com/_lwdc

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Mirjam Ravier

Uncanny Valley

za. 03 juni 2023 13:00

‘Uncanny Valley' is een dansvoorstelling die de complexiteit van de menselijke identiteit verkent. Door middel van hiphop dans maakt Mirjam Ravier een diepgaande solovoorstelling die de paradox van het menselijk bestaan tastbaar maakt. Met behulp van dans, stof en licht transformeert ze het lichaam op een manier die zowel boeiend als verontrustend is.

Vlakbij jou als toeschouwer, stelt ze de behoefte aan consistentie, eenheid en duidelijkheid in de manier waarop we onszelf aan de buitenwereld tonen ter discussie. Ze toont openlijk de tegenstrijdigheden en onhandige impulsen van de menselijke natuur en nodigt je misschien zelfs uit deze te vieren.

Net als zand dat door je vingers glipt, of een vervagende gedachte in je achterhoofd, krijg je misschien maar een glimp te zien van wat het werkelijk betekent om mens te zijn. Mirjam Ravier streeft ernaar om de vele lagen van gedachten, gevoelens en impulsen waaruit ons leven bestaat te laten zien.

Al met al is 'Uncanny Valley' een visueel verbluffende voorstelling die je uitdaagt om de rommeligheid van de gedeelde menselijke ervaring te overdenken en te omarmen.

Over Mirjam Ravier
Mirjam is een freestyle danseres en choreografe, voornamelijk gericht op het creëren van dansstukken die zich afspelen tussen toeschouwers of in nauw contact met toeschouwers. Nieuwsgierigheid en oprechtheid zijn sleutelbegrippen in haar kunst en leven. Met een abstracte benadering van hiphop zet ze ervaringen en gedachten om in betekenisvolle expressie.

Mirjam heeft in 2019 haar studie hiphop stijlen aan De Dansopleiding in Utrecht afgerond. Ze danste in 2020 in een productie van dancetheater AYA ('Tuimel en Bounce'), maakte zowel in 2020 als in 2022 een solo- en groepschoreografie voor het Café Theater Festival en trad onlangs op tijdens de Nederlandse Dansdagen in Maastricht.

Credits
* Choreograaf en danser: Mirjam Ravier
* Kleding: Mirjam Ravier
* Foto: Laure Ravier

www.mirjamravier.site
www.instagram.com/mirjamravier

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

*Taal: (bijna) geen gesproken taal *

—--

‘Uncanny Valley’ is a dance performance that explores the complexity of human identity. Through hiphop dance, Mirjam Ravier crafts a profound solo performance that makes the paradox of human existence tangible. Using dance, fabric, and lighting, she transforms the body in ways that are both captivating and unsettling.

Intimately close to you as a spectator, she questions the need for consistency, unity and clarity in how we show ourselves to the outside world. Instead, she openly shows the contradictions and awkward impulses of human nature and perhaps even invites you to celebrate them.

Just like sand slipping through your fingers, or a fading thought in the back of your head, you may only ever get a glimpse of what it truly means to be human. Similarly, Mirjam Ravier strives to show the many layers of thought, feeling and impulse that make up our lives.

Overall, ‘Uncanny Valley’ is a visually stunning performance that challenges you to contemplate and embrace the messiness of shared human experience.

About Mirjam Ravier
Mirjam is a freestyle dancer and choreographer, mainly focused on creating dance pieces that take place in between spectators or in close contact with spectators. Curiosity and sincerity are key concepts in her art and life. With an abstract approach to hiphop, she transforms experience and thoughts into meaningful expression.

Mirjam finished my her studies in hiphop styles at De Dansopleiding in Utrecht in 2019. She danced in a 2020 production by dancetheatre AYA (‘Tuimel en Bounce’), created a solo and group choreography for the Cafe Theatre Festival in both 2020 and 2022 and recently performed at the Nederlandse Dansdagen in Maastricht.

Credits
* Choreographer and dancer: Mirjam Ravier
* Costumes: Mirjam Ravier
* Photo: Laure Ravier

www.mirjamravier.site
www.instagram.com/mirjamravier

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Alienated

Carry my segment

za. 03 juni 2023 14:00

In de dansvoorstelling ‘Carry my segment’, waarin ook circuselementen gebruikt worden, staat het lichaam centraal. De verschillende relaties tussen de lichamen komen in deze voorstellingen naar voren. Dit resulteert in een dynamisch en spannend spel van steunen en ondersteunen. Waarin er altijd een verbinding is tussen de twee lichamen, die ontstaat vanuit het principe waarbij de één niet zonder de ander kan.

Ons brein kan ons misleiden in hoe we de lichamen waarnemen: als mens, object, ding of deel van de ander. Dit is afhankelijk van onze persoonlijke belevingen en omstandigheden. Iedereen kijkt met een persoonlijke bril naar de wereld, hierdoor neemt iedereen dingen op een andere manier waar.

Normaal werkt Alienated met een danspartner die statisch en onbeweeglijk is, maar in ‘Carry my segment’ is de danspartner een mens, wat nieuwe en andere mogelijkheden meebrengt.

Over Alienated
De naam ‘Alienated’ is afgeleid van het woord ‘alien’, wat staat voor vervreemding. Vervreemding is kenmerkend voor het werk van Alienated waarin zij het lichaam in een andere context plaatsen, door te werken met objecten. Zij doen dit door dans met de techniek ‘objectmanipulatie’ te combineren. Objectmanipulatie is een techniek waarbij de performer een object gebruikt en omvormt om beelden en vormen te creëren. De samensmelting van deze twee kunstvormen, in combinatie met muziek en beeldende elementen maakt hun voorstellingen bijzonder intrigerend en interessant. Alienated ziet het object niet als een stilstaand decor, maar als een entiteit en danspartner. De connectie en relatie tussen het object en de performer is een van de belangrijke elementen in hun werk.

MakersLab
‘Carry my segment’ is onderdeel van het huidige onderzoek van Alienated, waarin ze het concept van objectmanipulatie op een andere manier benaderen. Dit keer door het object te vervangen door een levend, menselijk lichaam en de mogelijkheden hiermee te onderzoeken. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door: Delft Fringe Festival en Fonds Podiumkunsten. Vanuit het Delft Fringe MakersLab zijn we een ontwikkelingstraject gestart waarin Alienated zich verder wil ontwikkelen op zakelijk en artistiek vlak.

Credits
* Choreograaf: Kelly Vanneste
* Productieleider en zakelijk leider: Martijn Schipper
* Dansers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Foto: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-
In the dance performance 'Carry my segment', which also incorporates circus elements, the body takes center stage. The various relationships between the bodies are highlighted in this performance, resulting in a dynamic and exciting game of support and collaboration. There is always a connection between the two bodies, which arises from the principle that one cannot exist without the other.

Our brains can deceive us in how we perceive bodies; as humans, objects, things or parts of others. This depends on our personal experiences and circumstances. Everyone looks at the world through a personal lens, which is why everyone perceives things in a different way.

Normally, Alienated works with a dance partner which is static and immobile, but in 'Carry my segment', the dance partner is a human, which brings new and different possibilities.

'Carry my segment' is part of Alienated's current research, in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time, by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities that come with it. This research is made possible in part by: Delft fringe festival and Fonds Podiumkunsten. With their support Alienated started a development trajectory for their business and artistic development.

About Alienated
The name ‘Alienated’ is derived from the word ‘alien’, which means estrangement. Estrangement is a characteristic of Alienated's work, where they place the body in a different context by working with objects. They do this by combining dance with the technique of object manipulation. Object manipulation is a technique in which the performer uses and transforms an object to create images and shapes. The merging of these two art forms, along with music and visual elements, makes their performances particularly intriguing and interesting. Alienated does not see the object as a static set piece, but as an entity and dance partner. The connection and relationship between the object and the performer is one of the important elements in their work.

MakersLab
'Carry my segment' is part of Alienated's current research in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities with it. This research was made possible by: Delft Fringe Festival and Fonds Podiumkunsten. In the Delft Fringe MakersLab we started a development trajectory in which Alienated wants to develop further on a business and artistic level.

Credits
* Choreographer: Kelly Vanneste
* Production manager and business director: Martijn Schipper
* Dancers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Photo: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

15:00

Mirjam Ravier

Uncanny Valley

za. 03 juni 2023 15:00

‘Uncanny Valley' is een dansvoorstelling die de complexiteit van de menselijke identiteit verkent. Door middel van hiphop dans maakt Mirjam Ravier een diepgaande solovoorstelling die de paradox van het menselijk bestaan tastbaar maakt. Met behulp van dans, stof en licht transformeert ze het lichaam op een manier die zowel boeiend als verontrustend is.

Vlakbij jou als toeschouwer, stelt ze de behoefte aan consistentie, eenheid en duidelijkheid in de manier waarop we onszelf aan de buitenwereld tonen ter discussie. Ze toont openlijk de tegenstrijdigheden en onhandige impulsen van de menselijke natuur en nodigt je misschien zelfs uit deze te vieren.

Net als zand dat door je vingers glipt, of een vervagende gedachte in je achterhoofd, krijg je misschien maar een glimp te zien van wat het werkelijk betekent om mens te zijn. Mirjam Ravier streeft ernaar om de vele lagen van gedachten, gevoelens en impulsen waaruit ons leven bestaat te laten zien.

Al met al is 'Uncanny Valley' een visueel verbluffende voorstelling die je uitdaagt om de rommeligheid van de gedeelde menselijke ervaring te overdenken en te omarmen.

Over Mirjam Ravier
Mirjam is een freestyle danseres en choreografe, voornamelijk gericht op het creëren van dansstukken die zich afspelen tussen toeschouwers of in nauw contact met toeschouwers. Nieuwsgierigheid en oprechtheid zijn sleutelbegrippen in haar kunst en leven. Met een abstracte benadering van hiphop zet ze ervaringen en gedachten om in betekenisvolle expressie.

Mirjam heeft in 2019 haar studie hiphop stijlen aan De Dansopleiding in Utrecht afgerond. Ze danste in 2020 in een productie van dancetheater AYA ('Tuimel en Bounce'), maakte zowel in 2020 als in 2022 een solo- en groepschoreografie voor het Café Theater Festival en trad onlangs op tijdens de Nederlandse Dansdagen in Maastricht.

Credits
* Choreograaf en danser: Mirjam Ravier
* Kleding: Mirjam Ravier
* Foto: Laure Ravier

www.mirjamravier.site
www.instagram.com/mirjamravier

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

*Taal: (bijna) geen gesproken taal *

—--

‘Uncanny Valley’ is a dance performance that explores the complexity of human identity. Through hiphop dance, Mirjam Ravier crafts a profound solo performance that makes the paradox of human existence tangible. Using dance, fabric, and lighting, she transforms the body in ways that are both captivating and unsettling.

Intimately close to you as a spectator, she questions the need for consistency, unity and clarity in how we show ourselves to the outside world. Instead, she openly shows the contradictions and awkward impulses of human nature and perhaps even invites you to celebrate them.

Just like sand slipping through your fingers, or a fading thought in the back of your head, you may only ever get a glimpse of what it truly means to be human. Similarly, Mirjam Ravier strives to show the many layers of thought, feeling and impulse that make up our lives.

Overall, ‘Uncanny Valley’ is a visually stunning performance that challenges you to contemplate and embrace the messiness of shared human experience.

About Mirjam Ravier
Mirjam is a freestyle dancer and choreographer, mainly focused on creating dance pieces that take place in between spectators or in close contact with spectators. Curiosity and sincerity are key concepts in her art and life. With an abstract approach to hiphop, she transforms experience and thoughts into meaningful expression.

Mirjam finished my her studies in hiphop styles at De Dansopleiding in Utrecht in 2019. She danced in a 2020 production by dancetheatre AYA (‘Tuimel en Bounce’), created a solo and group choreography for the Cafe Theatre Festival in both 2020 and 2022 and recently performed at the Nederlandse Dansdagen in Maastricht.

Credits
* Choreographer and dancer: Mirjam Ravier
* Costumes: Mirjam Ravier
* Photo: Laure Ravier

www.mirjamravier.site
www.instagram.com/mirjamravier

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Alienated

Carry my segment

za. 03 juni 2023 16:00

In de dansvoorstelling ‘Carry my segment’, waarin ook circuselementen gebruikt worden, staat het lichaam centraal. De verschillende relaties tussen de lichamen komen in deze voorstellingen naar voren. Dit resulteert in een dynamisch en spannend spel van steunen en ondersteunen. Waarin er altijd een verbinding is tussen de twee lichamen, die ontstaat vanuit het principe waarbij de één niet zonder de ander kan.

Ons brein kan ons misleiden in hoe we de lichamen waarnemen: als mens, object, ding of deel van de ander. Dit is afhankelijk van onze persoonlijke belevingen en omstandigheden. Iedereen kijkt met een persoonlijke bril naar de wereld, hierdoor neemt iedereen dingen op een andere manier waar.

Normaal werkt Alienated met een danspartner die statisch en onbeweeglijk is, maar in ‘Carry my segment’ is de danspartner een mens, wat nieuwe en andere mogelijkheden meebrengt.

Over Alienated
De naam ‘Alienated’ is afgeleid van het woord ‘alien’, wat staat voor vervreemding. Vervreemding is kenmerkend voor het werk van Alienated waarin zij het lichaam in een andere context plaatsen, door te werken met objecten. Zij doen dit door dans met de techniek ‘objectmanipulatie’ te combineren. Objectmanipulatie is een techniek waarbij de performer een object gebruikt en omvormt om beelden en vormen te creëren. De samensmelting van deze twee kunstvormen, in combinatie met muziek en beeldende elementen maakt hun voorstellingen bijzonder intrigerend en interessant. Alienated ziet het object niet als een stilstaand decor, maar als een entiteit en danspartner. De connectie en relatie tussen het object en de performer is een van de belangrijke elementen in hun werk.

MakersLab
‘Carry my segment’ is onderdeel van het huidige onderzoek van Alienated, waarin ze het concept van objectmanipulatie op een andere manier benaderen. Dit keer door het object te vervangen door een levend, menselijk lichaam en de mogelijkheden hiermee te onderzoeken. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door: Delft Fringe Festival en Fonds Podiumkunsten. Vanuit het Delft Fringe MakersLab zijn we een ontwikkelingstraject gestart waarin Alienated zich verder wil ontwikkelen op zakelijk en artistiek vlak.

Credits
* Choreograaf: Kelly Vanneste
* Productieleider en zakelijk leider: Martijn Schipper
* Dansers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Foto: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-
In the dance performance 'Carry my segment', which also incorporates circus elements, the body takes center stage. The various relationships between the bodies are highlighted in this performance, resulting in a dynamic and exciting game of support and collaboration. There is always a connection between the two bodies, which arises from the principle that one cannot exist without the other.

Our brains can deceive us in how we perceive bodies; as humans, objects, things or parts of others. This depends on our personal experiences and circumstances. Everyone looks at the world through a personal lens, which is why everyone perceives things in a different way.

Normally, Alienated works with a dance partner which is static and immobile, but in 'Carry my segment', the dance partner is a human, which brings new and different possibilities.

'Carry my segment' is part of Alienated's current research, in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time, by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities that come with it. This research is made possible in part by: Delft fringe festival and Fonds Podiumkunsten. With their support Alienated started a development trajectory for their business and artistic development.

About Alienated
The name ‘Alienated’ is derived from the word ‘alien’, which means estrangement. Estrangement is a characteristic of Alienated's work, where they place the body in a different context by working with objects. They do this by combining dance with the technique of object manipulation. Object manipulation is a technique in which the performer uses and transforms an object to create images and shapes. The merging of these two art forms, along with music and visual elements, makes their performances particularly intriguing and interesting. Alienated does not see the object as a static set piece, but as an entity and dance partner. The connection and relationship between the object and the performer is one of the important elements in their work.

MakersLab
'Carry my segment' is part of Alienated's current research in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities with it. This research was made possible by: Delft Fringe Festival and Fonds Podiumkunsten. In the Delft Fringe MakersLab we started a development trajectory in which Alienated wants to develop further on a business and artistic level.

Credits
* Choreographer: Kelly Vanneste
* Production manager and business director: Martijn Schipper
* Dancers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Photo: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Alienated

Carry my segment

za. 03 juni 2023 19:00

In de dansvoorstelling ‘Carry my segment’, waarin ook circuselementen gebruikt worden, staat het lichaam centraal. De verschillende relaties tussen de lichamen komen in deze voorstellingen naar voren. Dit resulteert in een dynamisch en spannend spel van steunen en ondersteunen. Waarin er altijd een verbinding is tussen de twee lichamen, die ontstaat vanuit het principe waarbij de één niet zonder de ander kan.

Ons brein kan ons misleiden in hoe we de lichamen waarnemen: als mens, object, ding of deel van de ander. Dit is afhankelijk van onze persoonlijke belevingen en omstandigheden. Iedereen kijkt met een persoonlijke bril naar de wereld, hierdoor neemt iedereen dingen op een andere manier waar.

Normaal werkt Alienated met een danspartner die statisch en onbeweeglijk is, maar in ‘Carry my segment’ is de danspartner een mens, wat nieuwe en andere mogelijkheden meebrengt.

Over Alienated
De naam ‘Alienated’ is afgeleid van het woord ‘alien’, wat staat voor vervreemding. Vervreemding is kenmerkend voor het werk van Alienated waarin zij het lichaam in een andere context plaatsen, door te werken met objecten. Zij doen dit door dans met de techniek ‘objectmanipulatie’ te combineren. Objectmanipulatie is een techniek waarbij de performer een object gebruikt en omvormt om beelden en vormen te creëren. De samensmelting van deze twee kunstvormen, in combinatie met muziek en beeldende elementen maakt hun voorstellingen bijzonder intrigerend en interessant. Alienated ziet het object niet als een stilstaand decor, maar als een entiteit en danspartner. De connectie en relatie tussen het object en de performer is een van de belangrijke elementen in hun werk.

MakersLab
‘Carry my segment’ is onderdeel van het huidige onderzoek van Alienated, waarin ze het concept van objectmanipulatie op een andere manier benaderen. Dit keer door het object te vervangen door een levend, menselijk lichaam en de mogelijkheden hiermee te onderzoeken. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door: Delft Fringe Festival en Fonds Podiumkunsten. Vanuit het Delft Fringe MakersLab zijn we een ontwikkelingstraject gestart waarin Alienated zich verder wil ontwikkelen op zakelijk en artistiek vlak.

Credits
* Choreograaf: Kelly Vanneste
* Productieleider en zakelijk leider: Martijn Schipper
* Dansers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Foto: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-
In the dance performance 'Carry my segment', which also incorporates circus elements, the body takes center stage. The various relationships between the bodies are highlighted in this performance, resulting in a dynamic and exciting game of support and collaboration. There is always a connection between the two bodies, which arises from the principle that one cannot exist without the other.

Our brains can deceive us in how we perceive bodies; as humans, objects, things or parts of others. This depends on our personal experiences and circumstances. Everyone looks at the world through a personal lens, which is why everyone perceives things in a different way.

Normally, Alienated works with a dance partner which is static and immobile, but in 'Carry my segment', the dance partner is a human, which brings new and different possibilities.

'Carry my segment' is part of Alienated's current research, in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time, by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities that come with it. This research is made possible in part by: Delft fringe festival and Fonds Podiumkunsten. With their support Alienated started a development trajectory for their business and artistic development.

About Alienated
The name ‘Alienated’ is derived from the word ‘alien’, which means estrangement. Estrangement is a characteristic of Alienated's work, where they place the body in a different context by working with objects. They do this by combining dance with the technique of object manipulation. Object manipulation is a technique in which the performer uses and transforms an object to create images and shapes. The merging of these two art forms, along with music and visual elements, makes their performances particularly intriguing and interesting. Alienated does not see the object as a static set piece, but as an entity and dance partner. The connection and relationship between the object and the performer is one of the important elements in their work.

MakersLab
'Carry my segment' is part of Alienated's current research in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities with it. This research was made possible by: Delft Fringe Festival and Fonds Podiumkunsten. In the Delft Fringe MakersLab we started a development trajectory in which Alienated wants to develop further on a business and artistic level.

Credits
* Choreographer: Kelly Vanneste
* Production manager and business director: Martijn Schipper
* Dancers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Photo: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers